slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Všeobecné záväzné nariadenia
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
20.3.2024
VZN_1_2024 - ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ľubiša
Detail dokumentu
Dátum 20.3.2024
Názov VZN_1_2024 - ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ľubiša
16.12.2023
Dodatok č. 1 k VZN 8_2022 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Ľubiša
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2023
Názov Dodatok č. 1 k VZN 8_2022 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Ľubiša
16.12.2022
Dodatok č. 2 k VZN 2018 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ľubiša
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2022
Názov Dodatok č. 2 k VZN 2018 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ľubiša
16.12.2022
VZN 8_2022 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Ľubiša
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2022
Názov VZN 8_2022 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Ľubiša
16.12.2022
Dodatok č. 2 k VZN č. 2_2019 - o určení výšky finannčných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ľubiša
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2022
Názov Dodatok č. 2 k VZN č. 2_2019 - o určení výšky finannčných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ľubiša
15.8.2022
- Dodatok č. 1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 obce Ľubiša – o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach - UKONČENÁ PLATNOS
Detail dokumentu
Dátum 15.8.2022
Názov - Dodatok č. 1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 obce Ľubiša – o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach - UKONČENÁ PLATNOS
15.8.2022
VZN č. 7/2022 - o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Detail dokumentu
Dátum 15.8.2022
Názov VZN č. 7/2022 - o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
15.8.2022
VZN č. 6/2022 - o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Ľubiša
Detail dokumentu
Dátum 15.8.2022
Názov VZN č. 6/2022 - o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Ľubiša
1.7.2022
VZN č. 5/2022 - o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2022
Názov VZN č. 5/2022 - o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda
1.7.2022
VZN č. 4/2022 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2022
Názov VZN č. 4/2022 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1.7.2022
VZN č. 3/2022 - o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Ľubiša
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2022
Názov VZN č. 3/2022 - o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Ľubiša
1.7.2022
VZN č. 2/2022 - o ochrannom pásme pohrebiska v obci
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2022
Názov VZN č. 2/2022 - o ochrannom pásme pohrebiska v obci
11.3.2022
VZN č. 1/2022 - o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve obce
Detail dokumentu
Dátum 11.3.2022
Názov VZN č. 1/2022 - o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve obce
11.11.2021
VZN č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Ľubiša
Detail dokumentu
Dátum 11.11.2021
Názov VZN č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Ľubiša
14.12.2019
Dodatok č. 1 k VZN 2018 - o miestnych daniach a poplatkoch - UKONČENÁ PLATNOSŤ
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2019
Názov Dodatok č. 1 k VZN 2018 - o miestnych daniach a poplatkoch - UKONČENÁ PLATNOSŤ
1.7.2019
VZN 2_2019 - o určení výšky fin. prísp. na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie...stravovanie..
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2019
Názov VZN 2_2019 - o určení výšky fin. prísp. na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie...stravovanie..
15.12.2017
VZN 2018 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2017
Názov VZN 2018 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO
30.6.2016
VZN-soc.starostlivosť
Detail dokumentu
Dátum 30.6.2016
Názov VZN-soc.starostlivosť