slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
29.5.2024
Oznámenie o strategickom dokumente Program rozvoja obce Hankovce 2024-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.5.2024
Dátum zvesenia 14.6.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente Program rozvoja obce Hankovce 2024-2030
Popis

Obec Ľubiša informuje verejnosť o doručení oznámenia o Strategickom dokumente: Program rozvoja obce Hankovce 2024 – 2030“. Dokument je uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-rozvoja-obce-hankovce

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Ľubiši, v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou.

Konzultácie podľa § 63 zákona k strategickému dokumentu budú podľa potreby vykonané na Okresnom úrade Humenné, odbore starostlivosti o životné prostredie v kancelárii č. 152, 4. poschodie, v pracovných dňoch počas úradných hodín.

27.5.2024
Oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.5.2024
Dátum zvesenia 11.6.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj"
Popis

Obec Ľubiša informuje verejnosť o doručení oznámenia o Strategickom dokumente:

"Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj"

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj",
je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-zonu-Presovsky-kraj

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Ľubiši, v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov,
odbore starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania
strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-
mailom alena.sekerakova@minv.sk)

15.5.2024
Návrh Záverečného účtu obce Ľubiša a rozpočtové hospodárenie za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2024
Dátum zvesenia 9.6.2024
Názov Návrh Záverečného účtu obce Ľubiša a rozpočtové hospodárenie za rok 2023
4.6.2024
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2/2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.6.2024
Dátum zvesenia 9.6.2024
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2/2024
21.5.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ľubiša na 2. polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.5.2024
Dátum zvesenia 9.6.2024
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ľubiša na 2. polrok 2024
20.5.2024
Vyhlásenie výberového konania na funkciu riditeľa/ky Materskej školy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.5.2024
Dátum zvesenia 5.6.2024
Názov Vyhlásenie výberového konania na funkciu riditeľa/ky Materskej školy
Popis Obec Ľubiša

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Ľubiša, s predpokladaným nástupom  01. júla 2024.
29.4.2024
Oznámenie o strategickom dokumente "Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.4.2024
Dátum zvesenia 15.5.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente "Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť"
Popis

Obec Ľubiša informuje verejnosť o doručení oznámenia o Strategickom dokumente:

"Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť"

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“, je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/smart-psk-kvalitnejsia-buducnost

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Ľubiši, v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk)

29.4.2024
Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.4.2024
Dátum zvesenia 15.5.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025"
Popis

Obec Ľubiša informuje verejnosť o doručení oznámenia „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025“.
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025“, je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho- kraja-na-roky-2021-2025

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Ľubiši, v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk)

 
17.4.2024
Oznámenie o začatí konania - výrub stromov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.4.2024
Dátum zvesenia 3.5.2024
Názov Oznámenie o začatí konania - výrub stromov
17.4.2024
Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Nižné Ladičkovce 2023-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.4.2024
Dátum zvesenia 3.5.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Nižné Ladičkovce 2023-2030
Popis

Obec Ľubiša informuje verejnosť o doručení oznámenia o Strategickom dokumente: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nižné Ladičkovce na obdobie 2023 – 2030“. Dokument je uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-rozvoja-obce-nizne-ladickovce-na-obdobie-2024-2030

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Ľubiši, v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou.

Konzultácie podľa § 63 zákona k strategickému dokumentu budú podľa potreby vykonané na Okresnom úrade Humenné, odbore starostlivosti o životné prostredie v kancelárii č. 152, 4. poschodie, v pracovných dňoch počas úradných hodín.

21.3.2024
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.3.2024
Dátum zvesenia 22.4.2024
Názov Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Popis Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
12.3.2024
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.3.2024
Dátum zvesenia 12.4.2024
Názov Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
18.3.2024
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 1/2024 - náhradný termín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.3.2024
Dátum zvesenia 21.3.2024
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 1/2024 - náhradný termín
13.3.2024
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 1/2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2024
Dátum zvesenia 17.3.2024
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 1/2024
26.2.2024
Návrh VZN_1_2024 - ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ľubiša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.2.2024
Dátum zvesenia 15.3.2024
Názov Návrh VZN_1_2024 - ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ľubiša
13.2.2024
Výzva na vykonanie výrubu stromov v ochrannom pásme VN/VVN - VSD
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2024
Dátum zvesenia 14.3.2024
Názov Výzva na vykonanie výrubu stromov v ochrannom pásme VN/VVN - VSD
31.1.2024
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - ŽSR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.1.2024
Dátum zvesenia 16.2.2024
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie - predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - ŽSR
Popis Náhrada nadzemných vedení káblom pre časť 1: ŽST Humenné - ŽST Medzilaborce - líniová stavba
18.1.2024
Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2024
Dátum zvesenia 7.2.2024
Názov Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK
Popis Obec Ľubiša, zastúpená Jozefom Sklenčárom, starostom obce, informuje verejnosť, podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o Správe o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu.
Obec Ľubiša oznamuje verejnosti, že do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk), v dňoch 18.01.2024 - 07.02.2024.
Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR <http://enviroportal.sk> v časti EIA/SEA – Informačný systém (IS EIA).
27.12.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Humenné
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.12.2023
Dátum zvesenia 26.1.2024
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Humenné