slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
25.9.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí obstarávania: "Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ľubiša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.9.2023
Dátum zvesenia 27.10.2023
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí obstarávania: "Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ľubiša
7.9.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 -2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 28.9.2023
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 -2030
Popis Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR
<http://enviroportal.sk> v časti EIA/SEA – Informačný systém (IS EIA).

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť
vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk)
7.9.2023
Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 28.9.2023
Názov Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja
Popis Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR
<http://enviroportal.sk> v časti EIA/SEA – Informačný systém (IS EIA).

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť
vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk)
12.7.2023
Upozornenie VSD a Výzva na odstránenie/okliesnenie drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.7.2023
Dátum zvesenia 11.8.2023
Názov Upozornenie VSD a Výzva na odstránenie/okliesnenie drevín
Popis VSD a.s. upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. (viac v prílohách)
15.6.2023
Výberové konanie na pozíciu hlavný kontrolór obce Ľubiša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2023
Dátum zvesenia 23.7.2023
Názov Výberové konanie na pozíciu hlavný kontrolór obce Ľubiša
18.7.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 3/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2023
Dátum zvesenia 22.7.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 3/2023
16.6.2023
Zverejnenie zámerov predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.6.2023
Dátum zvesenia 17.7.2023
Názov Zverejnenie zámerov predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
23.6.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - povolenie na užívanie stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.6.2023
Dátum zvesenia 10.7.2023
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie - povolenie na užívanie stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť"
15.6.2023
Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility PSK"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2023
Dátum zvesenia 30.6.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility PSK"
Popis Obec Ľubiša oznamuje verejnosti zverejnenie strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility PSK" na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja-


Do oznámenia o strtegickom dokumente možno nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na Obecnom úrade v Ľubiši, alebo na uvedenem webovej adrese od 15.06.2023 do 30.06.2023.
Svoje pripomienky môže verejnosť zasielať priamo na adresu okresného úradu v sídle kraja.
15.5.2023
Návrh záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2023
Dátum zvesenia 12.6.2023
Názov Návrh záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022
6.6.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.6.2023
Dátum zvesenia 11.6.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2/2023
30.3.2023
Verejná vyhláška - Hrubovský - rozhodnutie o odvolaní - prepjovací plynovod
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.3.2023
Dátum zvesenia 17.4.2023
Názov Verejná vyhláška - Hrubovský - rozhodnutie o odvolaní - prepjovací plynovod
7.3.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - prepojovací VTL plynovod
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.3.2023
Dátum zvesenia 23.3.2023
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - prepojovací VTL plynovod
23.1.2023
Verejná vyhláška - Predloženie odvolania - vo veci povolenia predčasného užívania stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko–Slovensko, líniová časť“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2023
Dátum zvesenia 8.2.2023
Názov Verejná vyhláška - Predloženie odvolania - vo veci povolenia predčasného užívania stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko–Slovensko, líniová časť“
11.1.2023
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - 13_2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.1.2023
Dátum zvesenia 26.1.2023
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - 13_2023
9.12.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a o následnom predložení odvolania odvolaciemu orgánu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Dátum zvesenia 27.12.2022
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a o následnom predložení odvolania odvolaciemu orgánu
13.12.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 6/2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2022
Dátum zvesenia 16.12.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 6/2022
28.11.2022
Návrh VZN 8_2022 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ľubiša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2022
Dátum zvesenia 16.12.2022
Názov Návrh VZN 8_2022 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ľubiša
30.11.2022
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2022
Dátum zvesenia 16.12.2022
Názov Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023
28.11.2022
Návrh Dodatku č.2 k VZN 2018 - o miestnyh daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ľubiša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2022
Dátum zvesenia 16.12.2022
Názov Návrh Dodatku č.2 k VZN 2018 - o miestnyh daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ľubiša