slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
31.1.2024
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - ŽSR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.1.2024
Dátum zvesenia 16.2.2024
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie - predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - ŽSR
Popis Náhrada nadzemných vedení káblom pre časť 1: ŽST Humenné - ŽST Medzilaborce - líniová stavba
18.1.2024
Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2024
Dátum zvesenia 7.2.2024
Názov Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK
Popis Obec Ľubiša, zastúpená Jozefom Sklenčárom, starostom obce, informuje verejnosť, podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o Správe o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu.
Obec Ľubiša oznamuje verejnosti, že do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk), v dňoch 18.01.2024 - 07.02.2024.
Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR <http://enviroportal.sk> v časti EIA/SEA – Informačný systém (IS EIA).
27.12.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Humenné
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.12.2023
Dátum zvesenia 26.1.2024
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Humenné
8.1.2024
Informácia o Rozhodnutí zo zisťovacieho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.1.2024
Dátum zvesenia 23.1.2024
Názov Informácia o Rozhodnutí zo zisťovacieho konania
Popis Obec Ľubiša, zastúpená Jozefom Sklenčárom, starostom obce, informuje verejnosť, podľa § 7 ods. 7 zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov o Rozhodnutí Okresného úradu, odbor starostlivosti o ŽP,  a zároveň oznamuje verejnosti, že do rozhodnutia  je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Ľubiši č. 129 067 11 Ľubiša, v dňoch 08.01.2024 - 23.01.2024.
28.11.2023
Pozvánka na prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ľubiša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2023
Dátum zvesenia 29.12.2023
Názov Pozvánka na prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ľubiša
7.12.2023
Informácia o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2023
Dátum zvesenia 21.12.2023
Názov Informácia o strategickom dokumente
Popis Informácia o strategickom dokumente v prílohe.
Strategický dokument Zmeny s doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša je uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu.obce-lubisa
a na webovom sídle www.obeclubisa.sk
13.12.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 5/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2023
Dátum zvesenia 17.12.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 5/2023
1.12.2023
Návrh dodatku č. 1 k VZN 8_2022 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Ľubiša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2023
Dátum zvesenia 16.12.2023
Názov Návrh dodatku č. 1 k VZN 8_2022 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Ľubiša
28.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2023
Dátum zvesenia 16.12.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2024
25.9.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí obstarávania: "Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ľubiša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.9.2023
Dátum zvesenia 27.10.2023
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí obstarávania: "Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ľubiša
9.10.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - ŽSR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.10.2023
Dátum zvesenia 24.10.2023
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - ŽSR
16.10.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.10.2023
Dátum zvesenia 21.10.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4/2023
7.9.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 -2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 28.9.2023
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 -2030
Popis Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR
<http://enviroportal.sk> v časti EIA/SEA – Informačný systém (IS EIA).

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť
vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk)
7.9.2023
Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 28.9.2023
Názov Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja
Popis Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR
<http://enviroportal.sk> v časti EIA/SEA – Informačný systém (IS EIA).

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť
vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk)
12.7.2023
Upozornenie VSD a Výzva na odstránenie/okliesnenie drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.7.2023
Dátum zvesenia 11.8.2023
Názov Upozornenie VSD a Výzva na odstránenie/okliesnenie drevín
Popis VSD a.s. upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. (viac v prílohách)
15.6.2023
Výberové konanie na pozíciu hlavný kontrolór obce Ľubiša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2023
Dátum zvesenia 23.7.2023
Názov Výberové konanie na pozíciu hlavný kontrolór obce Ľubiša
18.7.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 3/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2023
Dátum zvesenia 22.7.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 3/2023
16.6.2023
Zverejnenie zámerov predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.6.2023
Dátum zvesenia 17.7.2023
Názov Zverejnenie zámerov predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa